STEIGĖJAS - KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
KALVARIJOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA
Projektai
Mokinių priėmimo sąlygos
Mokytojų sąrašas
Nuorodos
Informacija apie darbo užmokestį
Laisvos darbo vietos
Finansinės būklės ataskaita
Mokyklos dokumentai
Naujienos
Ugdymas karjerai
Mokyklos istorija
Kontaktai
.

.
 

KALVARIJOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS VEIKLOS APRAŠAS

 

BENDROS ŽINIOS APIE KALVARIJOS  SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLĄ

 

Pavadinimas: Kalvarijos  suaugusiųjų mokykla

Adresas: Ugniagesių g.1, LT-69216, Kalvarija

Telefonas, faksas, elektroninis paštas: tel./faks: 8-343-21104, el.p.kalvarija.svm@gmail.com

Mokyklos tipas: suaugusiųjų  mokykla;

Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokykla                                   

Mokomoji kalba: lietuvių

Direktorius: Daiva Rūtelionienė, III-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija

 

 

MOKYKLOS  MISIJA:

 

·         ugdyti asmenybę, siekti, kad kiekvienas mokinys darytų pažangą;

·         mokyti logiškai mąstyti;

·         mokyti pažinti ir pripažinti kito asmens savitumą ir vertingumą;

·         grįsti savo santykius artimo meile, pagarba, matyti grožį ir skleisti jį aplink save.

Mokytojų kolektyvo troškimas – išmokyti kiekvieną jauną žmogų mokytis savarankiškai dirbti, orientuotis sudėtingame žinių pasaulyje

                       

MOKYKLOS VIZIJA:

 

Suaugusiųjų mokykla tai mokykla, kurioje mokiniams ir mokytojams garantuojamos saugios tobulėjimo ir darbo sąlygos.

Moksleivių veikla grindžiama pasirinkimo laisve ugdant atsakomybės jausmą. Mokykla atvira visiems moksleiviams, kitų mokyklų pedagogams.

Ši mokykla – tai jaunuomenės įstaiga, ugdanti kritiškai mąstantį  žmogų, sugebantį adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje, padedanti atsiskleisti jo žmogiškosioms savybėms.

  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 TIKSLAS:

·         Sudaryti sąlygas įveikti išsilavinimo spragas, ugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą bendradarbiaujant.

·          UŽDAVINIAI

·         Programų, pritaikytų suaugusiųjų, specialiųjų poreikių mokinių mokymui ir mokymuisi kūrimas.

·         sąlygų  pedagogų kvalifikacijos kėlimui, mokymuisi įvairiuose kursuose, seminaruose sudarymas skatinant metodinio būrelio veiklą.

·         mokomosios medžiagos parinkimas suaugusiam mokiniui pagal jo poreikius bei žinių lygį, individualus darbas, įvairių mokymo metodų taikymas.

·         siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, telkti mokyklos bendruomenę veiklai, pagrįstai bendradarbiavimu.

                     

 MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 Mokiniai turi teisę:

·         turėdami reikiamą žinių lygį, nustatyta tvarka gauti nemokamą geros kokybės valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

·         reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti pasiūlymus dėl galimo jo pagerinimo;

·         nutraukti mokymąsi apie tai pranešant mokyklos direktoriui;

·         pradėti arba atnaujinti nutrauktą mokymąsi, laikantis nustatytos mokinių komplektavimo tvarkos;

·         pasirinkti dieninę, neakivaizdinę ar savarankiško bei distancinio mokymosi formą;

·         dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

·         į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;

·         puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas;

·         turėti pagal higienos reikalavimus tinkamą darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;

·         dalyvauti mokyklos savivaldoje;

·         į psichologinę ir specialią pedagoginę , socialinę, informacinę pagalbą;

·         į nešališką žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimą;

·         burtis į organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 Mokinių pareigos, atsakomybė:

·         vykdyti mokyklos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;

·         vykdyti mokyklos vadovybės ir mokytojų reikalavimus, kurie yra tiesiogiai susiję su mokymo proceso organizavimu;

·         gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;

·         laikytis žmonių bendravimo normų;

·         mokytis pagal švietimo programas, įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų mokymosi  ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošęs savarankiškai gyventi;

·         sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų;

·         lankyti mokyklą;

·         už netinkamą elgesį ir pareigų nevykdymą atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka.

  UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS

 Mokykloje vykdomos formaliojo švietimo programos: suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa ir suaugusiųjų  vidurinio ugdymo programa.

 

 RYŠIAI SU KITOMIS MOKYKLOMIS

Dauguma mokinių atvyksta tęsti mokymosi po kelerių metų pertraukos seniai nutraukę ryšius su savo ankstesnėmis mokyklomis. Dalis atvyksta iš kitų bendrojo lavinimo mokyklų kaip neturintys mokymosi motyvacijos, savarankiško darbo įgūdžių. Mokyklos andragogai padeda šalinti šiuos trūkumus ir formuoti jų gebėjimus bei įgūdžius.

Mokykla bendradarbiauja su mokyklomis, iš kurių mokiniai atvyksta tęsti mokslo, keičiasi informacija. Bendradarbiaujama su šalies suaugusiųjų mokymo institucijomis.

 

FORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

Mokykloje mokiniai mokosi grupinio mokymosi forma neakivaizdiniu būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 3 d. įsakymu Nr.1073 patvirtintu “Mokymosi formų ir mokymo organizavimo  tvarkos aprašu“.

11- 12 klasėse mokiniai mokomi vadovaujantis „Vidurinio ugdymo programos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006m. birželio 30d. įsakymu Nr. ISAK-1387 ( 2013 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 475 redakcija).

 UGDYMO PLANO LENTELĖS

 Suaugusiųjų pagrindinis ugdymas

Dalykų sritys, dalykai

 

7 klasė

 

9 klasė

 

10 klasė

Dorinis ugdymas ( tikyba arba etika)

0,25

0,25

0,25

Lietuvių kalba

0,75

0,75

       1

Užsienio kalba (1)

0,5

0,5

0,5

Užsienio kalba (2)

0,5

0,5

0,5

Matematika

0,5

0,5

0,5

Informacinės technologijos

 

0,25

0,25

Fizika

0,25

0,25

0,5

Ekonomika

 

0,25

 

Chemija

 

0,25

0,5

Biologija

0,25

0,25

0,5

Istorija

0,25

0,25

0,25

Pilietiškumo pagrindai

 

 

0,25

Geografija

0,25

0,25

0,25

Dailė

0,25

0,25

0,25

Muzika

0,25

0,25

0,25

Technologijos

0,25

0,25

0,25

Iš viso

4,25

5

6

          Suaugusiųjų vidurinis ugdymas    

DALYKAI

 

      11 klasė

     12 klasė

 

 

Bendrasis

kursas

Išplėstinis

kursas

Bendrasis

kursas

Išplėstinis

kursas

Dorinis ugdymas

0,25

 

0,25

 

Etika

 

 

 

 

Tikyba

 

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

2

 

2

Užsienio kalba*

0,75

 

0,75

 

Anglų

 

 

 

 

Vokiečių

 

 

 

 

Rusų

 

 

 

 

Socialinis ugdymas*

0,75

 

0,75

 

Istorija

 

 

 

 

Geografija

 

 

 

 

Matematika

1

 

1

 

Informacinės technologijos

0,5

 

0,5

 

Gamtamokslis ugdymas*

0,75

 

0,75

 

Biologija

 

 

 

 

Fizika

 

 

 

 

Chemija

 

 

 

 

Menai *

0,5

 

0,5

 

Dailė

 

 

 

 

Muzika

 

 

 

 

Technologijos*

0,75

 

0,75

 

Turizmas ir mityba

 

 

 

 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

 

 

 

 

Kūno kultūra

 

 

 

 

Pasirenkamieji dalykai*

0,25

 

0,25

 

Kompiuterinė raštvedyba

 

 

 

 

Teisės pagrindai

 

 

 

 

Ekonomikos ir verslo pagrindai

 

 

 

 

Krašto kultūra, papročiai ir tradicijos

 

 

 

 

Moduliai*

0,25

 

0,25

 

Literatūrinio teksto kūrimas

 

 

 

 

Matematikos uždavinių sprendimo metodika

 

 

 

 

Istorinių žemėlapių nagrinėjimas

 

 

 

 

Bioetika

 

 

 

 

*renkasi mokinys”

            Mokslo metų trukmė:

 2014-2015 m.m.

                      Klasės

                             

 

             8-11

 

12

Mokslo metų pradžia/Ugdymo proceso pradžia

            

                               09-01           

 

Pusmečių trukmė

1-asis 09-01 – 01-09

2-asis 01-12 – 06-05

Rudens atostogos

10-27 – 10-31

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-22 – 01-02

Pavasario (Velykų) atostogos

03-30 – 04-03*

Ugdymo proceso pabaiga

06-05

05-28

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

35

34

Vasaros atostogos

06-08– 08-31

05-29 – 08-31**

                    * 12 kl. mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 04-07 – 04-08 dienas.

                    ** 12 klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

Pamokų laikas

1 pamoka

14.00-14.45

2 pamoka

14.50-15.35

3 pamoka

15.40-16.25

4 pamoka

16.30-17.15

5 pamoka

17.20-18.05

6 pamoka

18.10-18.55

7 pamoka

19.00-19.45

8 pamoka

19.50-20.35


Mokinių pažangumo ir pasiekimų vertinimo principai

            Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių, psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos.

Vertinimo tipai: diagnostinis, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti  pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes,, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.

Formuojamasis – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti.

Apibendrinamasis vertinimas naudojamas, baigus programą, kursą, modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje.

Kriterinis vertinimas, kurio pagrindas yra tam tikri kriterijai (standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. Mokslo metų pabaigoje moksleiviai vertinami apibendrinamuoju vertinimu (balais, įskaitomis). Pagrindinis ugdymas baigiamas pasiekimų patikrinimu, o vidurinis – brandos egzaminais.

Mokiniai mokslo metų pradžioje yra supažindinami su vertinimo kriterijais ir kiekvieno dalyko vertinimo sistema.

Priklausomai nuo mokomojo dalyko specifikos yra vertinama kontroliniai darbai, testai, grupinis darbas, praktiniai darbai, referatai, projektai, konkrečios užduotys, gebėjimas naudotis įvairiais šaltiniais, pastangos.

Informavimo apie pasiekimus tvarka

Mokinių ugdymo rezultatai išsamiai aptariami individualiai ir pasibaigus pusmečiui bei mokslo metams. Tai atlieka dalykų mokytojai, klasių kuratoriai.

Mokiniai į aukštesnę klasę keliami laikantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro parvirtintų teisės aktų reikalavimų.

                       Namų darbų užduotys ir pagrindiniai jų skyrimo principai

  Mokiniams skiriamos užduotys įskaitoms ir atsiskaitymams.

 Mokiniams  teikiama individuali pagalba- padedami atlikti  namų darbai,  užduotys, konsultuojama.

                      2.7. Informacija apie teikiamas paslaugas               

Socialinio pedagogo ir psichologo paslaugos mokykloje neteikiamos. Mokinius konsultuoja mokyklos administracija, klasių kuratoriai, mokyklos bibliotekininkė.

3. MOKINIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

1.      Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą.

2.      Prašymai mokytis pagal pasirinktą ugdymo programą priimami:

2.1.  pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Kalvarijos suaugusiųjų mokykloje – nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

3.      Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą, ištekėjusios moterys pateikia santuokos liudijimą ( jeigu keitė pavardę).

4.      Asmuo, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, prie prašymo prideda mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus .

5.      Asmuo, baigęs specialiojo ugdymo programą, prie prašymo prideda atitinkamos specialiojo ugdymo programos pažymėjimą.

6.      Prašymas registruojamas, vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 57-1982).

7.      Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

8.      Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

 METINIS BIUDŽETAS

 

2014 m. Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos bendras biudžetas buvo 360,6 tūkst. Lt.

·         Pagrindinis mokyklos finansavimo šaltinis – moksleivio krepšelio lėšos. Jis skiriamas iš valstybės biudžeto, atsižvelgiant į moksleivių skaičių mokykloje. 2014 m. skirta 254,6 tūkst. Lt. iš jų:

184,2 tūkstančiai Lt. mokytojų atlyginimams,

 57,0 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms,

  8,3 tūkst. Lt vadovėliams ir mokymo priemonėms  pirkti,

  1,5 tūkst. Lt mokytojų kvalifikacijai kelti,

  3,6 tūkst. Lt kitoms paslaugoms.

·         Ūkinei mokyklos veiklai savivaldybė skyrė 105,9 tūkst. Lt. Jie panaudoti:

62,9 tūkst. Lt darbuotojų atlyginimams,

19,4 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms,

13,8 tūkst. Lt šildymui,

 2,3 mokesčiams už elektros energiją,

 4,4 ryšių paslaugoms,

 2,7 tūkst. Lt kitoms paslaugoms ir prekėms ( šiukšlių išvežimui, kompiuterinės technikos remontui, spaudiniams, ūkio ir buities prekėms pirkti.).

 Vieno mokinio išlaikymui skiriama -    3535,30 Lt.

  APRŪPINIMAS MOKYMO PRIEMONĖMIS, ATSAKOMYBĖ UŽ PRARASTUS VADOVĖLIUS

Mokyklos vadovas užtikrina krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti.

Vadovėlių užsakymai vykdomi pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus einamųjų mokslo metų Galiojančių ir galimų įsigyti vadovėlių sąrašus. Mokymo priemonės įsigyjamos pagal ŠMM patvirtintą sertifikuotų mokymo priemonių sąrašą.  Vadovėliai ir sertifikuotos mokymo priemonės užsakomos ir perkamos pagal nustatytą ir patvirtintą tvarką.

Mokslo metų pradžioje arba eigoje vadovėliai išduodami mokiniams . Vadovaujantis naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklėmis už sugadintą mokyklos turtą atsakoma materialiai.

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas,

pareigos

Kvalifikacija

  1.

 Ilona Bendararavičiūtė

Aukštasis

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

  2.

 Laura Drūtytė

Aukštasis

Lietuvių kalba

 Mokytoja

  3.

Rolandas Botyrius

Aukštasis

Muzika

Vyresn. mokytojas

  4.

Elvyra Dailydienė

Aukštasis

Rusų kalba, etika

Vyresn. mokytoja

  5.

Jolita Karpavičienė

Aukštasis

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Vyresn. mokytoja

  6.

Svetlana Jermolajeva

Aukštasis

Anglų kalba

Mokytoja

  7.

Nijolė Marijona Vekterienė

Aukštasis

Direktorės pavaduotoja

ugdymui, matematika

Mokytoja metodininkė

  8.

Vaida Kasimovienė

Aukštasis

Informacinės technologijos

Vyresn. mokytoja

  9.

Edita Kružikienė

Aukštasis

Geografija

Vyresn. mokytoja

10.

Jovita Mickevičienė

Aukštasis

Biologija, chemija

Vyresn. mokytoja

11.

Jolanta Skroblienė

Aukštasis

Fizika

Vyresn.  mokytoja

12.

Daiva Rūtelionienė

Aukštasis

Direktorė, rusų kalba

Vyresn. mokytoja

13.

Ramunė Staniševskė

Aukštasis

Vokiečių kalba

Mokytoja metodininkė

14.

Ilona Šidlauskienė

Akštasis

Dailė, technologijos

Mokytoja metodininkė

15.

Jolita Živilaitė

Aukštasis

Technologijos

Vyresn. mokytoja

 MOKYKLOS  ETOSAS IR VERTYBĖS, BENDRUOMENĖS TRADICIJOS 

Mokyklos  veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais:

·         Bendravimas ir bendradarbiavimas įgyvendinant valstybės, savivaldybės švietimo politiką.

·         Pagarba, tolerancija, dėmesys švietimo paslaugų vartotojams.

·         Humaniškumas, demokratiškumas, racionalumas, pokyčiai

Mokykloje vyksta tradiciniai renginiai:

·         Suaugusiųjų švietimo savaitė

·         Valstybinių švenčių paminėjimai: Lietuvos Respublikos konstitucijos, Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios.

·         Minima: Lietuvos kariuomenės diena, Pasaulinė Žemės diena, Paskutinio skambučio šventė, Brandos atestatų įteikimas, vyksta pažintinės išvykos. 

SUSIPAŽINIMAS SU MOKYKLOS  VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIAIS DOKUMENTAIS 

Norint susipažinti su  mokyklos   veiklą reglamentuojančiais dokumentais reikia kreiptis į mokyklos administraciją.

NUSISKUNDIMŲ PATEIKIMAS

Nusiskundimai raštu arba žodžiu teikiami mokyklos direktorei, mokytojams. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. 

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

                      Laisvų mokytojo darbo vietų Kalvarijos suaugusiųjų vidurinėje mokykloje nėra.

  

 VIETOVĖS ŽEMĖLAPIS

  

 

 
 
 
TitulinisInformacijaVietos žemėlapisBibliotekaGalerijaValstybinės kalbos ir konstitucijos pagrindų egzaminai