KALVARIJOS SUAUGUSIŲJŲ VIDURINĖS MOKYKLOS
ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


             1. Kalvarijos suaugusiųjų vidurinės mokyklos (toliau – Mokykla) etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas) įtvirtina mokyklos mokytojų, administracijos ir kitų darbuotojų (toliau – Mokyklos bendruomenė), taip pat moksleivių veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausias vengtino elgesio normas, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Mokyklos vidaus tvarkos dokumentai.

2. Etikos kodekso paskirtis – pripažinti, palaikyti ir puoselėti teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę ir pilietinę atsakomybę, tiesos siekimą ir akademinę laisvę, kurti demokratišką, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią atmosferą Mokykloje.

3. Etikos kodekse vartojamos pagrindinės sąvokos:

3.1. Mokytojai – mokyklos mokytojai.

3.2. Darbuotojai – administracijos ir kiti darbuotojai, su mokykla susiję darbo santykiais.

3.3. Mokiniai – mokykloje besimokantys mokiniai.

3.4. Mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, administracija ir kiti darbuotojai.

 

II. BENDROSIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS NORMOS


           4. Mokytojas ir darbuotojas, pripažindamas Etikos kodekso nuostatas ir pripažindami svarbiausias vertybes – kolegiškumą, saviraišką, profesinę kompetenciją, pagarbą kitokiai nuomonei, įsipareigoja:

4.1. gerbti Mokyklos bendruomenės piliečių teises ir pareigas;

4.2. vienodai tarnauti Mokyklos bendruomenei, nepaisydamas amžiaus, lyties ir lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų;

4.3. visada veikti protingai ir teisingai, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis;

4.4. būti nešališkas ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimdamas sprendimą;

4.5. priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti savo veiksmų, sprendimų viešumą ir pateikti priimamų sprendimų motyvus;

4.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją Mokyklos bendruomenei, mokiniams ir kitiems asmenims. Oficiali informacija teikiama teisės aktų nustatyta tvarka, jei ji nėra ribojama arba konfidenciali;

4.7. nepakenkti Mokyklos reputacijai ir bendriesiems interesams vykdydamas bet kokią veiklą ir pagal galimybes prisidėti prie Mokyklos keliamų tikslų įgyvendinimo;

4.8. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu daryti neteisėtą poveikį Mokyklos bendruomenės nariui. Informacijos apie neteisėtus veiksmus arba aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo Mokyklai principo pažeidimu;

4.9. elgtis sąžiningai administravimo ir mokymo veikloje;

4.10. inicijuodamas ir (arba) vykdydamas projektus, siejamus su Mokyklos vardu, užtikrina, kad projektai atitiktų Mokyklos bendruosius interesus ir Mokyklos mokymo kryptis;

4.11. elgtis nepriekaištingai, būti mandagus, malonus, paslaugus ir tvarkingas;

4.12. savo pareigas atlikti laiku, kokybiškai ir profesionaliai, nuolat tobulinti ir ugdyti savo profesinius gebėjimus, būti pažangus ir kūrybingas;

4.13. būti tolerantiškas nuomonėms ir įsitikinimas, pagarbiai elgtis su Mokyklos bendruomenės nariais, mokiniais ir kitais asmenimis;

4.14. nežeminti Mokyklos vardo girtavimu, narkomanija ir kitais visuomenei nepriimtinais, žalingais įpročiais. Rūkyti tik tam skirtose vietose;

4.15. saugoti Mokyklos turtą, nenaudoti jo politinei ir religinei veiklai, privačiam verslui arba asmeniniams poreikiams tenkinti ir neleisti to daryti kitiems asmenims;

4.16. įsiklausyti ir išgirsti savo kolegas, mokinius;

4.17. skleisti geriausią patirtį, dalytis ja su kolegomis ir perteikti mokiniams;

4.18. skatinti palankią santykių, komandinio darbo atmosferą, savitarpio pasitikėjimą, nešmeižti, neapkalbinėti, neįžeidinėti, nedemonstruoti neigiamų emocijų;

4.19. dalytis darbo patirtimi su kolegomis, ypač su mažesnę patirtį ir kvalifikaciją turinčiais bendradarbiais;

4.20. nesutarimus su kolegomis stengtis išspręsti aptariant tarpusavyje;

4.21. su vadovais elgtis pagarbiai, bendrauti korektiškai, vykdyti teisėtus jų nurodymus pasiliekant teisę turėti savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai reikšti;

4.22. neskelbti konfidencialios informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti;

4.23. nesutikimą su kolegų nuomone, pastabas dėl jų darbo rezultatų arba pedagoginės veiklos trūkumų stengtis išsakyti asmeniškai, nuomonę korektiškai, nekritikuojant jų asmeninių savybių, tarpusavio bendravimą grįsti mandagumu ir tolerancija;

4.24. neatlikti veiksmų, kuriais daromas spaudimas kolegai arba mokiniams, siekiant nepelnyto įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus veiksmus;

4.25. pagarbiai atsiliepti apie kolegos pedagoginius gebėjimus, teorines pažiūras ir asmenines savybes;

4.26. objektyviai vertinti Mokyklos bendruomenės narių ir mokinių žinias, veiklą ir elgesį;

4.27. nesinaudoti tarnybine padėtimi siekiant paveikti pavaldžius ar nepavaldžius asmenis priimti sau, savo šeimos nariams, draugams arba artimiesiems palankų sprendimą;

4.28. ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles;

4.29. ginčytinas problemas spręsti tarpusavyje, o neišsprendus ginčo pirmiausia kreiptis į Mokyklos administraciją;

 

III. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS IR MOKINIŲ BENDRAVIMO ETIKA


            5. Mokyklos bendruomenės ir mokinių santykiai grindžiami pagarbos, nešališkumo, geranoriškumo, nediskriminavimo ir tolerancijos, akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai vengtini.

6. Mokyklos bendruomenės narys, bendraudamas su mokiniais, įsipareigoja:

6.1. nediskriminuoti mokinių kalba, veiksmais ir akademiniu vertinimu dėl amžiaus, lyties ir lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų;

6.2. nediskriminuoti mokinių dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ir sporto veikloje;

6.3. viešai nereikšti savo simpatijų ir antipatijų mokiniams, vienodai gerbti visus mokinius, piktavališkai nesišaipyti iš mokinių žodžiu arba raštu išreikštų minčių;

6.4. sąžiningai vertinti mokinius pagal jų žinias;

6.5. neprisiimti mokytojo vaidmens šeimos nario, artimo draugo, verslo partnerio atžvilgiu (egzaminavimas, vadovavimas rašto darbams ir pan.) tais atvejais, kai yra galimybė išvengti tokio vaidmens;

6.6. nesant specialaus pagrindo (mokinio sutikimo, teisinio pagrindo, naudos mokiniui arba numatomos žalos kitiems), neatskleisti informacijos apie mokinio akademinius įvertinimus ir nuobaudas kitiems asmenims;

6.7. neaptarinėti mokinio akademinių nesėkmių su kitais dėstytojais ir darbuotojais, išskyrus atvejus, kai vertinamos mokinių apeliacijos, išsamiai aptariami egzaminų arba įskaitų rezultatai ir kiti akademiniai klausimai, kurių objektyvus sprendimas akivaizdžiai pateisina minėtų nesėkmių aptarimą;

6.8. nenaudoti privataus pobūdžio informacijos apie mokinį kaip mokymo arbas tyrimo medžiagos, nebent mokinys sutiktų;

6.9. principingai reaguoti į mokinių nesąžiningumo atvejus, tokius kaip plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų klastojimas, egzaminų ir įskaitų rezultatų klastojimas, naudojimasis pašaline pagalba egzamino ar įskaitos metu, svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus kitiems mokiniams;

6.10. nereikalauti konfidencialios ir privačios informacijos iš mokinio grupinėse diskusijose, juo labiau sieti tokio pobūdžio informacijos pateikimą su žinių įvertinimu;

6.11. kiek įmanoma sumažinti galimybes pasireikšti mokinių akademiniam nesąžiningumui atsiskaitymų metu bei vengti atsiskaitymų tai siejant su mokinių dalyvavimu dėstytojui priimtinoje politinėje arba visuomeninėje veikloje.

IV. MOKINIŲ BENDROSIOS ETIKOS NORMOS


           7. Pripažindami tiesą, žinojimą ir supratimą aukščiausiomis mokymosi vertybėmis, tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingo savo laimėjimų įvertinimo, mokiniai, šių nuostatų nesilaikymą suprasdami kaip šiurkščiausius etikos pažeidimus, įsipareigoja:

7.1. nesukčiauti įskaitų, egzaminų ir kitų atsiskaitymų metu:

7.1.1. nenusirašinėti nuo kitų mokinių, taip pat nesinaudoti „paruoštukėmis“ arba kitokiomis neleistinomis priemonėmis;

7.1.2. atsiskaitydami pateikti tik savo darbą, nesinaudoti kitų mokinių darbais arba jų rezultatais;

7.2. neklastoti:

7.2.1. netaisyti rašto darbo įvertinimo balo siekdami gauti aukštesnį balą;

7.2.2. nepadirbinėti mokytojų parašų, pažymių ir dokumentų;

7.3. nekyšininkauti – nesiūlyti ir neteikti atlygio už paslaugas (asmeniškai arba su kitais asmenimis);

7.4. neplagijuoti:

7.4.1. svetimą tekstą pateikti su citavimo ženklais – kabutėmis arba kitokio pobūdžio išskyrimu iš viso teksto ir nurodyti tikslų šaltinį;

7.4.2. perpasakodami arba cituodami svetimą idėją, nurodyti tikslų šaltinį.

7.5. nepasakinėti ir neleisti kitiems mokiniams nusirašyti savo darbo;

7.6. nesuteikti pagalbos kitiems asmenims, atliekantiems nesąžiningą akademinį veiksmą: plagijuojantiems, sukčiaujantiems arba padirbinėjantiems;

7.7. Mokyklos mokomąją ir kompiuterinę įrangą, biblioteką ir medžiaginius išteklius naudoti atsakingai ir pagal paskirtį;

7.8. gerbti Mokyklos bendruomenės narius ir kitus darbuotojus.

8. Mokinių tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo, draugiškumo, sąžiningumo, tolerancijos ir solidarumo principais, orientuotais į studijų proceso kokybę ir akademinės atmosferos užtikrinimą. Mokinys bendraudamas su kitais mokiniais įsipareigoja:

8.1. gerbti kitų mokinių nuomonę, pastabas reikšti korektiškai;

8.2. tolerantiškai vertinti kitų mokinių asmenines savybes;

8.3. neaptarinėti konfidencialios informacijos apie kitus mokinius, Mokyklos bendruomenės narius;

8.4. išlaikyti akademinę rimtį pamokų metu.

V. ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRA


           9. Etikos kodekso priežiūrą atlieka Mokyklos vadovas, savo veikloje vadovaudamasis Etikos kodekso nuostatomis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


            10. Etikos kodeksas skelbiamas viešai − Mokyklos interneto svetainėje ir stende.

 11. Kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys ir mokinys privalo savo veikloje vadovautis šiuo Etikos kodeksu.

_____________________________

Aprobuota

Mokyklos Tarybos 2011-01-24 posėdžio

Protokolu Nr. 3